institut_596

 

El Projecte Educatiu de l’institut Manuel Blancafort  es fonamenta en els trets d’identitat bàsics que regeixen el conjunt de la pràctica docent, en l’aspecte acadèmic, organitzatiu, i convivencial:

 

L’educació com a procés integral

 

L’educació és un procés que ha d’incidir tant en l’individu com en la col.lectivitat, i que va més enllà de l’assoliment dels continguts d’aprenentatge propis de les diferents matèries.

 

Així, en  l’aspecte individual, el nostre institut vol afavorir la formació de capacitats i hàbits convenients per a una integració responsable en la societat adulta: capacitat de raonament, esperit crític, compromís, creativitat, competència professional i hàbits de salut.

 

En l’aspecte col.lectiu, volem promoure un entorn favorable a la convivència, fomentant la tolerància i el respecte envers totes les persones, independentment del gènere, les creences i la diversitat d’idees i d’opinions. Igualment, és un objectiu prioritari d’aquesta comunitat educativa promoure la cura de l’entorn natural i del patrimoni cultural del poble i del país.

 

L’educació, tant en l’aspecte individual com en el col.lectiu, es fonamenta en la capacitat de tenir cura d’un mateix i de l’espai que ens envolta, de manera que l’equilibri amb l’entorn físic afavoreixi la integració a l’institut, la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa i el procés d’aprenentatge.

 

 

Valors

 

Entenem per valors educatius el conjunt de criteris que orienten els alumnes i els professors en el procés de creixement acadèmic i personal, en les relacions amb les altres persones i en la relació amb l’entorn físic.

 

Distingim tres tipus de valors:

 

  • Epistemològics: s’orienten cap a la consecució del coneixement. Són valors epistemològics la curiositat, la creativitat, la disciplina, la perseverància, el treball, l’organització del temps i de l’espai, ...

 

  • Ètics: orienten la relació amb les altres persones i amb un mateix. Són valors ètics la llibertat, la tolerància, la capacitat de dialogar, el respecte, el sentit de l’autoritat, l’acceptació de la frustració, el coneixement dels límits i de les possibilitats pròpies,...

 

  • Estètics: orienten les relacions amb l’entorn físic i amb el propi cos. Són valors estètics la netedat, la cura del propi cos, el tracte adequat del material privat o públic, el respecte envers les instal.lacions, envers el medi ambient,...

 

Aquests valors educatius es troben al centre de la tasca pedagògica de l’institut Manuel Blancafort, i es treballen des de tots els vessants de l’acció docent.

 

El nostre centre es defineix per la seva aconfessionalitat i pel respecte a totes les creences i religions, afavorint el diàleg entre diferents opcions i valors.