gep_80

 

PROJECTE GEP: GRUP EXPERIMENTAL PLURILINGÜE

 

 

A començaments d’aquest curs 2018-19, el nostre institut s’ha incorporat al  projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe) del Departament d’Ensenyament. L’objectiu estratègic d’aquest programa és el tractament integratde les llengües estrangeres en el conjunt de la comunitat educativa.

 

Aquest objectiu genèric es concreta en els següents objectius específics:

  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera.
  • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
  • Contribuir al desenvolupament competencial dels alumnes.
  • Desplegar i consolidar al centre un projecte lingüístic plurilingüe.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Amb l’objectiu d’impulsar-ne la implementació, s’ha constituït un grup de treball integrat per sis professors, que reben formació didàctica i estratègica per tal d’integrar la llengua anglesa en la vida del centre.

 

Aquest grup impulsor està elaborant un Pla d’Acció que ha de permetre traslladar la llengua anglesa a l’aula en diversos formats: el primer any en algunes sessions de la matèria de tecnologia de 2n d’ESO;  el segon any s’ampliarà l’ús de la llengua anglesa al treball per projectes dels diferents nivells.  Paral.lelament, s’engegaran iniciatives per incrementar l’ús de l’anglès en la comunicació interna del centre..